Schoolverzuim

Leerplicht

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig.

Geoorloofd schoolverzuim

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden zijn:

  • ziekte;
  • schorsing;
  • religieuze feestdag;
  • huwelijk;
  • begrafenis.

Ouders en leerlingen moeten dan wel voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim.

Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar

Vanaf 5 jaar moet uw kind naar school. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Heeft uw kleuter meer rust nodig? Dan kunt u voor nog 5 extra uur vrijstelling aanvragen. U mag uw kind dan maximaal 10 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor moet u wel toestemming vragen aan de schooldirecteur.

Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim

Om vrijstelling van geregeld schoolbezoek te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De schooldirecteur of de leerplichtambtenaar moet voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart vooraf toestemming geven. Dit geldt ook voor een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging.

Voor bovengenoemde bijzondere omstandigheden kan de schooldirecteur u toestemming geven als u voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.

Bij ziekte moet het schoolhoofd dit op dezelfde dag voor 08.30 uur weten.

Wanneer leerlingen op scholen worden ziek gemeld en langdurig of regelmatig verzuimen hebben is het van belang om met ouders en kind te kijken wat er aan de hand is. Er kan dan worden nagegaan welke problemen bij de leerling hebben geleid tot het (ziekte)verzuim en welke mogelijkheden er zijn om deze problemen aan te pakken. De problemen kunnen lichamelijk, psychisch of sociaal zijn. Dit doen wij samen met de schoolarts.

Toestemming voor verlof buiten schoolvakantie

Van ongeoorloofd wegblijven van school door een leerplichtige net vóór of net ná een schoolvakantie (‘luxeverzuim’) moet de schoolleiding melding doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar controleert na vakanties bij een aantal scholen of de leerlingen echt aanwezig zijn. Tegelijkertijd is het een zorgtaak om te controleren dat alle kinderen weer veilig terug zijn van vakantie. Alle scholen melden of kinderen afwezig zijn. Tegen ouders die hun kind(eren) onder schooltijd meenemen op vakantie en waarbij geen sprake is van extra toegekend verlof, wordt altijd proces-verbaal opgemaakt door de leerplichtambtenaar. De boete bedraagt 100 euro per kind per dag.

Kunt u door uw beroep of dat van uw partner niet op vakantie tijdens de schoolvakanties?  Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen)

Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Of voldoet hij niet aan de voorwaarden? Dan zijn de ouders strafbaar. Of de leerling is strafbaar als hij 12 jaar of ouder is.

Als een leerling te vaak afwezig is, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. Die zoekt vervolgens uit waarom hij of zij niet op school is verschenen. De school is verplicht het ongeoorloofde verzuim te melden bij leerplicht via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding maakt een melding zodra een leerling totaal 16 uren lestijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig was.