Aanmelden

Spreekt onze school u aan en wilt u zich voor uw kind oriënteren op aanmelding? Welkom!

Vooraanmelding
U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw kind 2 jaar wordt en – indien mogelijk – minimaal 10 schoolweken voor de aanvang van de schoolloopbaan. Dat is nodig omdat we binnen 6 weken een besluit nemen over de aanmelding van uw kind en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden. Wanneer uw kind op het moment van aanmelden de leeftijd van 3 jaar nog niet heeft bereikt, spreken we van een “vooraanmelding”.

We vragen ouders van kinderen die vóór 1 augustus 2022 vier jaar worden hun kind in deze periode aan te melden, liefs vóór 31 mei a.s. Dan weten we vroegtijdig hoeveel kinderen wij (in de loop van) het komende schooljaar kunnen verwachten.

4 jaar
Pas als de leerling vier jaar is maakt de school een formele inschrijving. Er worden 3 weken voordat uw zoon/dochter 4 wordt wenochtenden afgesproken. De leerkracht van uw kind neemt hiervoor contact met u op.

Aannameprocedure zij-instroom
Een door ouders gewenste wisseling van basisschool kan verschillende oorzaken hebben. Soms een praktische, zoals een verhuizing, soms een meer inhoudelijke vanwege het onderwijs of klimaat op de huidige school. In alle gevallen is zo’n wisseling voor ouders en kinderen een ingrijpende stap. Een stap die je liever niet zet, maar soms om diverse redenen als noodzakelijk gevoeld kan worden. Gezien de impact van zo’n stap op het betreffende kind hechten we daarom aan een zorgvuldige procedure met betrekking tot zij-instroom. Het is goed dat alle vragen, zorgen en verwachtingen uitgewisseld zijn voordat hierover een definitief besluit genomen kan worden.

Oriënteren
Ouders zijn ten allen tijde van harte welkom om zich vrijblijvend te oriënteren op het onderwijs op onze school. Hiervoor kan via de website een aanmelding gedaan worden voor de regelmatig georganiseerde inloop. Daarna volgt eventueel een kennismakingsgesprek met de ouders, op afspraak. Tijdens dit gesprek is er alle ruimte is voor aanvullende vragen, informatie en verwachtingen. 

Keuze voor Kernonderwijs op de Omniumschool
Wij verwachten dat ouders een weloverwogen keuze maken voor onze school en stellen daarbij alles in het werk om ouders hierover zo zorgvuldig mogelijk te informeren.

Contact met huidige school
Indien ouders serieus overwegen hun kind of kinderen aan te melden, verwachten wij dat ze de school van herkomst hierover informeren, waarna wij contact opnemen met de bewuste school voor het uitwisselen van informatie over de betreffende kinderen. Dit contact met leerkracht(en) of intern begeleider van de huidige school wordt gelegd door de directie. Deze neemt weer contact op met de ouders. Soms resulteert dit in een directe plaatsing, soms is er behoefte aan een vervolggesprek. Indien er sprake is van specifieke zorg, kan het (zorg)team geconsulteerd worden voor een advies over eventuele plaatsing. Hierop volgt altijd een vervolggesprek met ouders en directie. 

Extra ondersteuning
U bent wettelijk verplicht om bij aanmelding te vermelden of u denkt dat uw kind een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft. Laat ons dit graag weten als u uw kind aanmeldt.  We vragen u dan om extra informatie. Scholen zijn namelijk verplicht om te onderzoeken of zij een leerling een plek kunnen geven vanwege hun zorgplicht.

Aanmelding
Na deze stappen kan het kind of kinderen eventueel aangemeld worden, middels het inschrijfformulier. Wij zullen het kind dan plaatsen in een stamgroep, zodat met de betreffende leerkracht(en) afspraken gemaakt kunnen worden over moment van instroom en eventuele wennen.

Inschrijving
Wanneer na aanmelding blijkt dat we uw kind het onderwijs kunnen geven wat hij/zij nodig heeft, ontvangt u hiervan bericht en zal worden overgegaan tot inschrijving. 

Meelopen of proefdraaien
Wij hanteren in het geval van zij-instroom het uitgangspunt dat een hernieuwde schoolkeuze een complexe afweging is, waarvoor de verantwoordelijkheid primair bij de ouders ligt. Uiteraard zijn we ook bereid om ook de kinderen goed te informeren en rond te leiden op school. Echter vrijblijvend meelopen of proefdraaien is is een optie waar wij bewust niet voor kiezen, mede gezien de grote impact op de groep(en) en leerkrachten. Meelopen of proefdraaien gebeurt in overleg als onderdeel van de intakeprocedure.

Wennen
Na definitieve plaatsing van de kinderen op de scholen is er uiteraard wel de mogelijkheid voor het kind om te wennen in de stamgroep waar het kind geplaatst is. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerkracht van de stamgroep waar het kind geplaatst wordt.

Tijdelijke aannamestop
In het geval van bijzondere ontwikkelingen met betrekking tot de leerlingenaantallen of groepssamenstelling kan de directie besluiten tot een (tijdelijk) aannamestop voor specifieke groepen. In dat geval worden in de betreffende periode geen nieuwe afspraken gemaakt voor kennismakingsgesprekken en worden aannameprocedures niet opgestart. Belangstellende ouders kunnen wel aangeven geïnformeerd te willen worden met betrekking tot het beëindigen van een aannamestop.

Gezien het belang van een zorgvuldige aannameprocedure, worden er in de laatste drie weken voor de grote vakantie geen nieuwe procedures meer opgestart. In het nieuwe schooljaar kunnen weer nieuwe verzoeken voor kennismaken in behandeling genomen worden.