Ouderbijdrage

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind. De school kan wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Ook moet u indien dit van toepassing is betalen voor buitenschoolse opvang (BSO) en voor bepaalde kosten van het overblijven op school (tussenschoolse opvang).

De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Het schoolbestuur stelt vast hoe hoog deze bijdrage is. Het schoolbestuur bepaalt ook waaraan de school de ouderbijdrage besteedt. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten instemmen met de hoogte van de bijdrage. Ook moeten zij het eens zijn met de doelen waaraan de school het geld van de ouderbijdragen besteedt.

Van de ouderbijdrage worden extra activiteiten buiten het gewone lesprogramma om betaald. Bijvoorbeeld excursies, vieringen en culturele activiteiten.

Moet uw kind meedoen met een verplichte activiteit van de basisschool, maar betaalt u geen ouderbijdrage? Dan mag uw kind toch deelnemen aan deze activiteit, omdat deze onderdeel is van het onderwijsprogramma. Is de activiteit niet verplicht? Dan mag de basisschool uw kind weigeren om mee te doen. De school moet dan wel zorgen voor opvang van uw kind, als de activiteit plaatsvindt tijdens de schooltijden. Als te veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen kunnen de activiteiten onder druk komend te staan en geannuleerd worden.

Voor schooljaar 2020-2021 is de ouderbijdrage € 60.

Verdere informatie over de ouderbijdrage staat in de schoolgids.