Omgangsbeleid

Pesten is systematisch geestelijk, lichamelijk of seksueel geweld tussen kinderen en/of volwassenen. Pesten heeft alles te maken met normen en waarden. Pestprograma’s zijn voornamelijk gericht op kinderen die gepest zijn en niet op de pesters en zogenoemde neutrale kinderen.

Het beleid van de Omniumschool is gericht op alle betrokken partijen. Startpunt is daarbij: hoe gaan we met elkaar om. Dit vanuit samenwerking tussen alle betrokken partijen, dus bestuur, team, ouderen/verzorgers en leerlingen. Aandacht voor normen en waarden, pestbeleid en pestpreventie is er vanaf de jongste kinderen.

We kijken daarbij niet alleen naar  pesters en diegene die gepest worden, maar ook naar omstanders en diegene die zwijgen of de pester ondersteunen.

Door actief te signaleren en naar (onderling) gedrag te kijken kunnen we pesten voor zijn. We hebben samen oog voor hen die een hoger risico op slachtoffer worden hebben en voor hen die provoceren.

Het team, de overige schoolgeledingen en de ouders leven het gewenste schoolklimaat voor en zijn de spiegel voor de leerlingen voor wat betreft wederzijds respect en het nemen van verantwoording, het zich houden aan afspraken en hoe men met elkaar omgaat. We kijken dus ook naar ons eigen gedrag en de gevolgen daarvan.

Iedereen moet zijn verantwoording nemen: door eigen gevoelens en dat wat je gezien hebt verplicht te melden, op te treden tegen pestgedrag en de omstanders op hun verantwoording te wijzen. Door onvrede geen schoolpleinissue te maken, maar te melden bij de juiste persoon in school. We zullen regelmatig over veiligheid, gevoelens en gevolgen van gedrag praten.

De school moet een veilige plaats zijn voor iedereen, klein of groot. Het beleid hierop wordt uitgevoerd en eens per jaar geëvalueerd.

De school biedt een vertrouwenspersoon voor wie deze nodig heeft. We zien de noodzaak van professionele hulp voor het gepeste en pestende kind of de volwassene en zullen dit ondersteunen.