Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)
De Omniumschool heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 2 personeelsleden (teamgeleding) en 2 ouders (oudergeleding). De directeur van de school is adviseur en vertegenwoordigt het bestuur. De directeur heeft geen stemrecht, bezoekt de vergadering alleen indien de agenda dat vereist.

Rechten, bevoegdheden, plichten
De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.
De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de wet.

In het medezeggenschapsreglement van de MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR.

Voorzitter: mevrouw G. Van de Brink.