Omniumschool sluit na 3 schooljaren in Zeewolde. 

Met pijn in het hart berichten we het volgende.

De Omniumschool sluit de deuren definitief na dit schooljaar. Het landelijke lerarentekort hindert de continuïteit van onderwijs voor de kinderen. De opkomst van corona kort na de start en de grote gevolgen daarvan spelen daarnaast een belangrijke rol in het zware besluit waar het bestuur voor stond. 

De Omniumschool is in augustus 2019 gestart met 12 leerlingen in een combinatiegroep middenbouw en bovenbouw: zij-instromers vanuit andere scholen en (bijna) thuiszitters uit Zeewolde. Na de kerstvakantie van dat schooljaar is er een combinatiegroep 1, 2 3 gestart. Op 1 oktober 2021 had de school 39 leerlingen, verdeeld over 3 combinatiegroepen. Voor de zomervakantie van 2021 werden de eerste kinderen uitgezwaaid richting het voortgezet onderwijs. 

De minister van OCW zag in 2019 ruimte voor de start van de eerste Omniumschool in Zeewolde, om in 8 jaar uit te groeien tot een school van 200 leerlingen. Dat was de reden dat de school toch startte na een eerder nee van de gemeente. De Omniumschool is de enige school met Algemeen bijzonder onderwijs in het dorp, een richting die nu helaas gaat verdwijnen in Zeewolde. 

Het doel van het ontwikkelingsgerichte Kernonderwijs, gegeven op de Omniumschool, is maatwerk bieden door aan te sluiten bij de leer- en ontwikkelbehoeftes van de kinderen. Daarvoor wordt er met de ouders gekeken naar de kindontwikkeling en de onderwijsvraag. Dit vanuit de vraag ‘kind wat heb je nodig om te groeien’, zonder specifiek individueel onderwijs te bieden. De school staat daarnaast bekend om de speciale aandacht voor veiligheid, hetgeen een voorwaarde is voor de groei van kinderen en voor maatwerk – mede voor kinderen die anders uit zouden vallen voor onderwijs op school. De specifieke Kernonderwijs visie is ook voor ouders van bijna 4-jarigen de reden geweest voor aanmelding en instroom. De school heeft naast de lokale functie een regiofunctie gekregen, door instroom van kinderen van buiten Zeewolde.

In heel Nederland speelt het lerarentekort. Iets wat op een kleine school direct een groot effect heeft op zaken zoals de verdere opbouw van de school, zoals voor het inspectiekader. Het bestuur is trots op de blijvende bevlogen bijdrage van de teamleden, zeker in deze moeilijke tijd. De leerkrachten hebben laten zien dat Kernonderwijs werkt voor het kind. Er zijn vele mooie verhalen te vertellen over de groei van de kinderen. Naast het gebied van leren wordt ook ingezet op onder andere persoonsontwikkeling. 

De coronapandemie heeft in de school duidelijk zijn tol geëist. Het heeft geleid tot een ziektegolf in school, met een extra sluiting tot gevolg. Het is daarnaast in deze periode onmogelijk geweest om nieuwe gezinnen kennis te laten maken met het ontwikkelingsgerichte onderwijsconcept. Hierdoor hebben vele belangstellende ouders er vooral voor gekozen om de kinderen direct te plaatsen op de meer bekende scholen binnen Zeewolde.

De ouders zijn op een ouderavond geïnformeerd over het bestuursbesluit. Verdriet om de sluiting voert de boventoon. Op deze avond was er ruimte voor een constructief gesprek om continuïteit van onderwijs aan de kinderen op andere scholen zo veel mogelijk te waarborgen. De ouders zien de Omniumschool vanwege het maatwerkonderwijs als een regulier+ school en benoemen het verplicht over moeten stappen naar een andere school als moeilijk, mede gezien eerdere ervaringen in Zeewolde. Een deel van de kinderen stapt deze maand over naar een andere school. Voor andere kinderen wordt er gekozen om het schooljaar op de Omniumschool af te maken. De keuze wordt bepaald vanuit het belang voor het kind of dat er meteen ruimte is op de gekozen andere school.

De sluiting is tevens slecht nieuws voor alle ouders waarvan de kinderen op de wachtlijst stonden, voor als de problemen rond het lerarentekort zou zijn opgelost. Ook deze ouders zijn geïnformeerd over de sluiting. 

De ouders worden begeleid in hun keuze voor een andere school. Het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar, de schoolbesturen in Zeewolde en de wethouder van Zeewolde ondersteunen dit proces. 

De school heeft een blijvende indruk achtergelaten bij iedereen die meegeholpen heeft of onderdeel was van deze school, waaronder de ouders. Er wordt momenteel gekeken of het Kernonderwijs onder een bestuur buiten Flevoland ondergebracht kan worden.

Les in kunst: het (cyclische) creatieve proces

De kunstlessen op onze school worden verzorgd door fotograaf/kunstenaar Hiske de Boer.

Deze week hebben de kinderen van de bovenbouwklas kennis gemaakt met het (cyclische) creatieve proces. Dat is een andere manier van werken dan ze tot nu toe gewend zijn. Het (cyclische) creatieve proces is een soort stappenplan om door middel van onderzoek, experimenteren en fouten maken tot nieuwe ideeën te komen.

(cyclische) creatieve proces.

Ze hebben een oefenopdracht gedaan, waarbij het voor de kinderen duidelijk werd wat er precies mee bedoeld werd. De opdracht was: ‘Wat kun je met een baksteen doen?’ Iedereen pakte pen en papier en schreef 1 ding op. Toen alle briefjes op tafel lagen, was het opvallend dat bijna iedereen gekozen had voor iets dat met bouwen te maken had. Natuurlijk een juist antwoord, maar ook een universeel antwoord. Om duidelijk te maken hoe je de hersenen kan stimuleren om creatief te denken, moesten de kinderen vervolgens 3 nieuwe dingen opschrijven die je met een baksteen kon doen. Het antwoord bouwen mocht er niet bij staan. Dat bleek een stuk moeilijker, maar de hersenen kwamen los en er ontstonden heel bijzondere ideeën over wat je met een baksteen kon doen! Nieuwe oplossingen, nieuwe ideeën, heel creatief dus!

Om het (cyclische) creatieve proces nog duidelijker te maken heeft Hiske de kinderen meegenomen in haar eigen manier van werken, met als voorbeeld haar project Digitaal hart. Via foto’s heeft ze het ontstaansproces geduid. Digitaal hart is een installatie die in juli 2018 geëxposeerd is in galerie ‘Beeldend gesproken’ te Amsterdam.  Ze heeft de kinderen laten zien hoe ze onderzoek doet, hoe ze experimenteert en hoe ze al haar bevindingen en ideeën in een dummyboek (boek met lege bladzijden) bewaard.

Naar aanleiding hiervan hebben alle kinderen een eigen dummyboek gekregen, waarin ze mogen gaan werken. De volgende kunstles gaan ze dan ook starten met een onderwerp, waar vanuit ieder kind zijn eigen creatieve proces gaat doorlopen. Doordat ieder kind in de klas zijn eigen interesses en manier van leren heeft, wordt dit een individueel proces.

Als afsluiting van de kunstles, hebben de kinderen een laatste oefenopdracht gedaan om hun hoofd ‘aan’ te zetten. De kinderen mochten alledaagse materialen uit twee bakken zoeken (knijpers, cd’s, bestek enzovoort). De opdracht was om hier een gezicht of een dier mee te maken. Nadat de kinderen dit gedaan hadden, werd de opdracht nog een paar keer herhaald. Het materiaal mocht echter niet verwisseld worden! Het was ontzettend leuk om te zien hoe de kinderen, na het eerste portret/dier, ‘aan’ gingen om meerdere opties te verzinnen met hetzelfde materiaal. Ze gingen de materialen op een andere manier bekijken en zochten naar creatieve oplossingen. Erg leuk!

Hiske heeft fotografische vormgeving aan de kunstacademie gestudeerd en studeerde af aan de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie te Amsterdam. Daarnaast is Hiske kynologisch gedragstherapeut, docent en trainer van blindengeleide- en hulphonden. Haar website: https://www.hiskedeboer.nl/.

Vacature leerkracht 0.8-1.0 fte onderbouw voor onze Omniumschool.

Leerkracht zijn op Omniumschool Zeewolde, iets voor jou? Werken vanuit de vraag ‘kind wat heb je nodig om te groeien’.

Ons onderwijs

Op een Omniumschool wordt Kernonderwijs gegeven. Kernonderwijs is een nieuwe onderwijsvorm waar oog is voor bestaande kwaliteiten van onderwijssystemen in en buiten Nederland, die zich echter niet alleen richt op het gemiddelde kind. Op de Omniumschool wordt gekeken naar aanpak en tools om alle kinderen dat te geven wat ze nodig hebben om te groeien, bloeien en het maximum aan potentie te stimuleren. Een plek waar ieder kind tot zijn recht kan komen. Ieder kind heeft zijn eigen unieke mogelijkheden. Kernonderwijs ziet het talent bij het kind en stimuleert deze, ook als er daarvoor van het reguliere pad afgeweken moet worden. Elk kind heeft potentie tot iets moois en groots.

Hopelijk ben jij binnenkort onze nieuwe collega die ons gaat helpen om van onze school een nog groter succes te maken. Zie voor meer informatie:  http://Zeewolde.Omniumschool.nl

Wat wij bieden

— een geweldige jonge school (2019) waar je mag helpen bouwen;

— een kleine klas, wat jou de ruimte geeft om aan te sluiten bij ieder kind en effectiever onderwijs oplevert;

— de mogelijkheid cursussen te volgen gericht op jouw persoonlijke groei;

— hulp bij een actieve ontwikkeling op werkgebied en (vak)leraarschap;

— een plek aan de start van een geheel nieuwe onderwijsvorm;

— een werkgever die goed voor de werknemers wil zorgen, zodat je persoonlijk ook groeit;

— een dag meedraaien als teamlid, als hier behoefte aan is.

Stichting Omniumscholen is een jonge en kindgerichte ambitieuze organisatie. De stichting heeft een algemeen bijzonder karakter.

Werkdagen: 0.8-1.0 fte, dagen in overleg

Ingangsdatum: In overleg

Functieomschrijving

We zoeken een bevoegde leerkracht, die onder andere

— een teamspeler is die mee wil bouwen aan een nieuwe school;

— ouders als partners ziet;

— zich laat inspireren door onze opvattingen voor wat betreft kindontwikkeling en onderwijs;

— 0.8-1.0 fte beschikbaar is.

De basisschool in Zeewolde is per schooljaar 2019-2020 gestart. Dit met de ambitie voor een landelijk netwerk aan kinderopvang, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs vanuit een brede visie voor een ononderbroken kindontwikkeling voor 0-20 jaar. Onderwijs vanuit de vraag: kind wat heb je nodig om te groeien. Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website: http://Omniumschool.nl.

De onderbouwgroep heeft de leerjaren 1, 2 en 3. Een mooie combinatie. We werken vanuit thema’s. Kinderen in de kleuterleeftijd kunnen op gebieden waarop hun ontwikkeling dit aangeeft aansluiten bij groep 3. Kinderen van groep 3 krijgen de ruimte om te spelen, wat aansluit bij hun ontwikkeling. De leerlijnen zijn uitgewerkt in leerroutes, waarbij we zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Er wordt handelingsgericht gewerkt.

Interesse?

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, kunt u sturen aan mevrouw D.R. Kok, directeur-bestuurder van de stichting. Graag met vermelding van extra specialisatie(s) op het gebied van kindontwikkeling, onderwijs of anderzijds en eventuele (buitenschoolse) talenten. De motivatie brief en cv kunnen gestuurd worden aan bestuur@Omniumschool.nl.

De gesprekken zullen plaatsvinden in overleg.

LET OP! Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld!

Leuk om te weten: Zeewolde kent een ruime opzet en een dorps karakter, met uitgestrekte en bijzondere natuur. Dit spiegelt zich naar de omgeving van de school. Hier maken we dan ook veel gebruik van in ons onderwijs!

Even voorstellen: Bertie

Bertie is sinds deze week nieuw in een groepje leerlingen van de bovenbouwklas. Dat moest gevierd worden met een mooie tekening. Eigenlijk woont ze al jaren in de school.

Bertie besteedt veel aandacht aan haar ‘kapsel’, houdt van kralen in haar haar en wordt goed verzorgd. Dat is duidelijk te zien! Even voor de duidelijkheid: Bertie is de tweede van links.

Naar de brandweer!

De gehele school is op bezoek geweest bij de brandweer van Zeewolde. Brandweermannen Richard en Joris waren eerder al bij ons op school langsgeweest, naar aanleiding van een brandoefening.

Aanleiding voor het huidige bezoek was het project Worden wat je wil, waarvoor al vele gastlessen gegeven waren. Nu gingen we, met hulp van enkele ouders, zelf op stap.

De brandweerkazerne is maar een paar minuten van school, maar het voelde als een schoolreisje. Brandweerman Richard wist veel te vertellen, maar gaf ook veel ruimte voor het stellen van vragen. Dat laatste was ook echt nodig, de kinderen vroegen hem van alles! Richard vond de vragen echt goed.

We weten nu het verschil tussen de prio codes. Ook of zo maar iedere brandweerman- of vrouw achter het stuur mag. Dat laatste mag dus niet. De chauffeur moet ook altijd dicht bij de wagen blijven en bediend ook de pomp.

Erg interessant was ook de warmtebeeldcamera. Deze speciale camera kan simpel “door rook heen kijken”. Hierdoor kunnen brandweerlieden snel een slachtoffer of de brand vinden. Hoe lichter of witter het plekje op het beeld is, hoe heter. Hoe donkerder of zwarter het plekje is, hoe kouder. De gele en rode plekken zijn extra warm, hier zit het vuur. Ter plekke werd een activiteit bedacht waardoor de werking van dit apparaat duidelijk werd: de kinderen gingen dansen!

De brandweer maakt gebruik van twee soorten slangen: hoge druk slangen en lage druk slangen. Deze hebben ieder een eigen kleur, om de slangen uit elkaar te houden. Het voordeel van hoge druk slangen is dat ze snel gebruikt kunnen worden. Als de brand groter wordt en er meer water nodig is, dan worden lage druk slangen ingezet. Dit zijn de rode slangen. De wagen heeft standaard 1.500 liter water bij zich.

Ook erg mooi: met hydraulisch gereedschap kunnen bijvoorbeeld mensen uit hun auto bevrijdt worden na een verkeersongeval. Dit gereedschap is zo sterk dat het door metalen heen kan knippen en scheuren. Met de hydraulische schaar kan geknipt worden en met de spreider kunnen onderdelen van een auto uit elkaar gedrukt worden om ruimte te creeëren. Die laatste kan ook een brandweerwagen optillen zei brandweerman Richard.

Een moeder had een vraag over iets waar we eigenlijk nooi stil bij staan: waar haalt de brandweerwagen zijn brandstof vandaan? Nou, gewoon bij de benzinepomp. Na iedere uitruk. Niemand van de school wist dit. Dit was dus een zeer goede vraag.

We hebben genoten van het bezoek aan de brandweer. Dan je wel brandweerman Richard!

Politie op bezoek.

Het bezoek duurde véél langer dan gepland, maar er waren ook zoveel vragen die gesteld moesten worden en dingen die de kinderen zelf wilden vertellen. Zeker over de bereden politie en politiehonden. De gastles was zeer interessant. We weten nu veel meer over werken bij de politie. Bedankt, jeugdagent Stephanie en wijkagent Edwin. Ook bedankt voor de kadootjes voor de kinderen.

Popduo BENR op bezoek bij de Omniumschool.

Vanaf 2017 maken Bart Maessen (28) en Robin Zomer (28) als duo muziek onder de naam BENR. De twee muzikanten leerden elkaar 14 jaar geleden kennen op school en zijn sindsdien beste vrienden.

Bart en Robin zijn bekend geworden door hun eigen vertaling van het nummer The Last Time van de Ierse band The Script. Ze maakten daarnaast onder andere een eigen Nederlandse versie van het Eurovisie songfestival winnende Zitti et Buoni van Måneskin uit Italië. Ook dat nummer is zeer populair in Nederland.

Vandaag waren ze samen bij ons op school op bezoek. Het bezoek draaide om hun nummer Worden wat je wil, in aansluiting op het thema van de kinderboekenweek. Hun nummer Geworden wie ik ben sluit daar naadloos bij aan.

Veel van de kinderen waren in het weekend druk geweest met het beluisteren van hun repertoire. Vrijdag hadden ze al een lijst met vragen gemaakt. Enkele leerlingen waren ook erg nerveus vanmorgen. Daar bleek gelukkig geen reden voor: het zijn erg aardige jongens.

Bart en Robin hebben uitgebreid met de kinderen gesproken over worden wie je wil en hoe zij uiteindelijk via een omweg in de popmuziek terecht kwamen. Er is gesproken over ouder worden en je dromen volgen. Dat laatste is ook de tip die ze meegaven aan de kinderen.

Het was een erg leuke gastles. Er is live door Bart en Robin gezongen. We hebben gelachen om de green screen video van het nummer Hier voor mezelf en de uitdaging die ze elkaar stelden: Robin gitaar spelen en Bart dansen.

Vlieg met me mee!

Onze gastles begon met het standaard praatje dat je hoort als een vliegtuig vertrekt: Goedemorgen dames en heren. Mijn naam is Alona Kastrop en ik ben vandaag uw purser op uw vlucht. Namens de vliegtuigmaatschappij, gezagvoerder Matthijs van der Vliet en zijn bemanning heet ik u van harte welkom aan boord. 

Daarna volgde onder andere de veiligheidsinstructie, hoe het werkt met de stoelriem, uitleg over het zuurstofmasker, de nooduitgangen en het zwemvest. Alona kon echt heel veel vertellen. Over veiligheid en ook over wat een stewardess allemaal doet.

De gastles was onderdeel van Worden wat je wil, het thema van de kinderboekenweek. Er valt veel te vertellen over de beroepen stewardess en piloot. De kinderen hadden ook veel vragen.

Technische vragen als: hoe worden vliegtuigen gemaakt, wat is turbulentie, hoe vliegt een vliegtuig. Hoeveel vliegtuigen vliegen er per dag. Dat zijn er hééééél erg veel.

Heb je wel eens een noodlanding gemaakt. Dat had Matthijs – gezagsvoerder en piloot bij KLM/Martinair- niet, wel een tussenlanding als er wat was. Dan land je dus op een vliegveld, zonder dat die in de vluchtplanning staat. Amerika is het land dat hij het leukste vind om naar toe te vliegen. Piloot zijn betaald niet slecht. Dat was echter niet de belangrijkste reden om voor dat beroep te kiezen: Matthijs wordt er gelukkig van.

Alona had nog een leuke verrassing: alle kinderen kregen een vliegtuigje om zelf in elkaar te zetten. Onze dank gaat uit naar het Aviodome in Lelystad, voor het beschikbaar stellen van de materialen.

Kinderboekenweek: worden wie je wil, ook als persoon.

De kinderboekenweek gaat over Worden wie je wil. Het beroep in kinderboeken staat centraal. Worden wie je wil kun je echter ook breder vertalen: verkennen wie je bent en wat kenmerkend is voor jou. Groeien in je persoonlijkheid. Dat speelt een belangrijke rol in onze school.

Voor de opening van de Kinderboekenweek bracht het team een uitvoering van het prentenboek ‘De mooiste vis van de zee’, geschreven door Marcus Pfister. 

Regenboog is de mooiste vis in de zee. Maar hij is trots en ijdel. Daardoor heeft hij geen enkele vriend. Pas als hij een van zijn mooie schubben met een andere vis deelt – en later nog meer – vinden ze hem aardig. En dan merkt hij dat het belangrijker is om vrienden te hebben dan de mooiste te zijn!

rpt

Worden wat je wil.

Wat is dat nou! Klopt het echt dat de juffen een andere baan hebben? Juf Daphne ziet er uit als een professionele schoonmaakster. Juf Sylvia als een bouwopzichter. Of zijn ze verkleed voor het project ‘Worden wat je wil’, het nieuwe thema van de Kinderboekenweek van dit jaar. Van het lachwekkende toneelstukje werden we niet echt wijzer!

Klop het echt dat de juffen een andere baan hebben?

“Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!”

Dit thema is schoolbreed. In de middenbouw en bovenbouw gaan we los van de beroepen nog een stapje verder: we kijken tijdens dit thema ook naar identiteitsontwikkeling. Reflectie op eigen gevoelens en gedachten. Wie ben je en wie zou je willen zijn. Waar liggen je interesses.

Tijdens dit thema worden er natuurlijk ook gastlessen gegeven. Als eerste door een fotograaf, Nathalie Mandemaker. Andere beroepen, zoals bijvoorbeeld de politie en brandweer volgen nog. In de bovenbouw is er ook een beroepsoriëntatie gedaan. We gaan nog veel meer leuke en interessante dingen doen, zoals bij de officiële opening van de Kinderboekenweek op school op 6 oktober. Wordt vervolgd!