Algemene richtlijn kleding op school. 

Vanuit onze algemene waarden en normen zijn enkele concrete richtlijnen afgeleid voor kleding die als gepast wordt gezien. Daar waar nodig of wenselijk wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen en volwassenen (medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en andere betrokkenen).

Een school vormt een kleine maatschappij binnen de grote maatschappij. School is geen plek voor een vrijetijdssfeer. In de sfeer kan daarom de vrijheid tot individuele expressie worden beknot ter wille van de professionaliteit van de omgeving. Kleding die een hoge mate van slonzigheid, uitdagendheid, gezichtsbedekking of comfort kennen passen daar niet bij. Van leraren wordt daarbij verwacht dat hun kleding een bepaalde mate van neutraliteit kenmerkt.

Kleding geldt als sociaal instrument waarmee een boodschap wordt gebracht. In een schoolomgeving werkt uitdagende kleding afleidend en soms ook intimiderend. Kleding mag geen afleiding vormen van een taakgerichte (werk)omgeving. Er wordt hierin rekening gehouden met het effect op anderen. 

● Kleding moet veilig zijn, mag geen risico’s veroorzaken (denk hierbij aan de sieraden tijdens de gymles, loshangende kleding bij handvaardigheid enz.)

● Het dragen van hoofddeksels in de klas wordt niet toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor hoofdbedekking om levensbeschouwelijke redenen, waarbij we opmerken dat dit geen gezichtsbedekkende kleding mag betreffen.

● (Gezichtsbedekkende) kleding die de onderling communiceren (gezichtsuitdrukking en articulatie) of het vaststellen van de identiteit bemoeilijken is niet toegestaan. Kleding mag daarbij het geven van goed onderwijs, de ontwikkeling en het bieden van veiligheid niet in de weg staan.

● Volwassenen dienen zich te allen tijde te realiseren dat ze een voorbeeldfunctie hebben voor de leerlingen. Ook in kleding, gebruik van make-up en andere lichaamsversieringen dient dit herkenbaar te zijn.

● Kleding, make-up en andere lichaamsversieringen moeten passen binnen de schoolcultuur. Dit vraagt van alle medewerkers een gevoel voor wat als passend ervaren wordt. Indien noodzakelijk wordt hierover door de directie met de betrokkene gesproken.

De kledingregels gelden voor iedereen die betrokken is bij de school en moeten bekend zijn. Een goede communicatie tussen school, professionals, ouders en leerlingen is hierin essentieel. Er wordt geprobeerd problemen rond de richtlijn kleding in goed overleg op te lossen.

Als het niet lukt om een oplossing te vinden kan de school een maatregel treffen wegens het niet naleven van de kledingvoorschriften, zoals zoals het ontzeggen van toegang tot de school en/of schorsen. De maatregel moet wel in verhouding staan tot de overtreding. 

De algemene richtlijn voor kleding wordt consequent gehandhaafd.