Klachtenprocedure

Deze klachtenregeling van stichting Omniumscholen betreft klachten over gedragingen en beslissingen van en over eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap: ouders, leerlingen, personeel en bevoegd gezag.

Op onze school
Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen, personeelsleden en bevoegd gezag. Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang, maar ook over beslissingen. Het is voor de school belangrijk dat kinderen en ouders/verzorgers tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs. We proberen uiteraard bezwaren en klachten te voorkomen. Veruit de meeste bezwaren en klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg kunnen worden afgehandeld.

Beschermingsbeleid
Het beleid in deze school is er op gericht zijn dat eenieder – leerling én leerkracht – zijn/haar werkzaamheden onder optimale condities kan verrichten. Directe en indirecte discriminatie op grond van geslacht, ras, seksuele voorkeur, klasse of etniciteit dient te worden voorkomen. Het bestuur ziet het als haar plicht om eenieder die binnen onze school functioneert te beschermen tegen (seksuele) intimidatie en de nadelige gevolgen daarvan. Ieder van deze heeft in alle voorkomende situaties recht op een respectvolle behandeling.

Stap 1: Vragen, wensen, zorgen of klachten 
Heeft u vragen, wensen, zorgen of klachten dan bent u welkom bij de leerkracht van uw kind. Probeert u een klacht in eerste instantie op te lossen met de persoon zelf. De intentie van alle betrokkenen moet zijn tot een aanvaardbare oplossing te komen. De directie van de school of de eventueel aanwezige interne of externe vertrouwenspersoon kan hierbij bemiddelen.

Stap 2:  Contact opnemen met de directie, het bestuur, de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon
Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de directie. Anders met het bestuur, de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon. Dit zal meestal gebeuren via een gesprek. Wanneer dat niet tot een voor u bevredigend resultaat leidt, is de volgende stap die voor u openstaat het indienen van een bezwaarschrift bij de directeur van de school en indien gewenst vervolgens bij het College van Bestuur. 

Interne contactpersoon
Voor verstoorde relaties in de onderlinge omgang, waarbij (een) leerling(en) is/zijn betrokken, zijn contactpersonen op schoolniveau aangesteld. Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning door de interne contactpersoon op school. Elke ouder of leerling kan op hem of haar een beroep doen als er een probleem is, van welke aard dan ook, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie wilt of durft te praten of waar u samen niet uitgekomen bent. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. De Interne contactpersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon (voor verdere begeleiding in de klachtprocedure). Op Omniumschool Zeewolde is ten minste één (vertrouwens) contactpersoon voor ouders en leerlingen die u kan verwijzen naar de intern vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon is aangesteld door het College van bestuur van stichting Omniumscholen.  

Extern vertrouwenspersoon 
Het bevoegd gezag beschikt ook over een extern vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. De externe vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie. Desgewenst begeleidt hij de klager bij de verdere procedure naar klachtencommissie of justitie. De externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

Stap 3: Onafhankelijke klachtencommissie
Daarnaast bestaat er een derde mogelijkheid: de zaak voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Als regel wordt van die gelegenheid pas gebruik gemaakt in die gevallen waarin de bezwaarregeling niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) kan dan een advies uitbrengen. Het probleem kan vaak ook door mediation worden opgelost.

Deze commissie onderzoekt de klacht en adviseert hierover het bevoegd gezag (het bestuur). Tevens geeft de klachtencommissie gevraagd en ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over:

  • (on)gegrondheid van een klacht
  • het nemen van maatregelen
  • overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten

De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. Tevens zijn de leden verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid als lid vernemen. Jaarlijks brengt de klachtencommissie aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden.

Het bevoegd gezag is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-28095920
Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Brochure Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen

Zeer ernstige klachten
Indien er sprake is van zeer ernstige klachten, bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie of discriminerend gedrag, agressie of geweld dan wordt door de klager het Bestuur van Stichting Omniumscholen altijd schriftelijk benaderd. Bij seksuele agressie of geweld door een medewerker van de stichting wordt te allen tijde aangifte bij Justitie gedaan.

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
Voor klachtmeldingen over seksueel misbruik en seksuele intimidatie, discriminatie en radicalisering, ernstig psychisch of fysiek geweld of grove pesterijen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs, tel. 0900 – 1113111.

De vertrouwensinspecteur behandelt de klacht niet zelf. Hij geeft advies en begeleidt u bij het indienen van een klacht of bij het aangifte doen. Hij onderneemt geen actie zonder uw instemming. Bij (een vermoeden van) seksueel misbruik is de school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

Algemene wet bestuursrecht 
De klachtenprocedure is geen vervanging van de procedure die iemand kan voeren tegen een besluit van het bevoegd gezag van een openbare school in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Niettemin kan iemand ervoor kiezen om een klacht in te dienen in plaats van het voeren van de Awb-procedures. De Klachtencommissie kan dan een oordeel geven over de klacht, maar kan, anders dan de rechter, het besluit van het bevoegd gezag niet vernietigen. 

Voorts dienen klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaat, langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht die moet worden ingediend bij het college van beroep voor de examens, niet via deze klachtenregeling onderwijs worden behandeld.

Medezeggenschapsraad
De klachtenregeling behoeft op grond van artikel 10, aanhef en onder g WMS de instemming van de medezeggenschapsraad. 

Samengevat

  1. Heeft u vragen, wensen, zorgen of klachten dan bent u welkom bij de leerkracht van uw kind.  Probeert u een klacht in eerste instantie op te lossen met de persoon zelf. De intentie van alle betrokkenen moet zijn tot een aanvaardbare oplossing te komen. 
  2. De directie van de school of de eventueel aanwezige interne of externe vertrouwenspersoon kan hierbij bemiddelen.
  3. Het bevoegd gezag heeft een school overstijgend extern vertrouwenspersoon. 
  4. Het bevoegd gezag is verplicht zich aan te sluiten bij een klachtencommissie. 
  5. Voor klachtmeldingen over seksueel misbruik en seksuele intimidatie, discriminatie en radicalisering, ernstig psychisch of fysiek geweld of grove pesterijen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
  6. De klachtenprocedure is geen vervanging van de procedure die iemand kan voeren tegen een besluit van het bevoegd gezag van een openbare school in de zin van de Algemene wet bestuursrecht of waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaat. 

Deze klachtenprocedure acht de school wenselijk, wat niet wegneemt dat de klager zich te allen tijde rechtstreeks kan wenden tot de interne contactpersonen, de externe contactpersonen of de genoemde klachtencommissie.

V2019-01